Kiểm tra Webiste có hỗ trợ IPv6 hay không?

Để kiểm tra xem website của bạn dự kiến truy cập có hỗ trợ IPv6 hay không, hoặc nếu bạn sử dụng một proxy IPv6 có thể truy cập được website hay không bằng cách nhập địa chỉ URL của website vào ô dưới đây và nhấn Kiểm tra.