404 TRANG KHÔNG TỒN TẠI
Kiểm tra IP là gì?

"Kiểm tra IP" cũng có nghĩa tương tự như "Check IP" . Đó là quá trình xác định và lấy thông tin về địa chỉ IP của một máy tính hoặc thiết bị trên mạng. Thông qua việc kiểm tra IP, bạn có thể xác định địa chỉ IP hiện tại của máy tính hoặc thiết bị của mình và sử dụng thông tin này để cấu hình mạng, kiểm tra việc bảo vệ riêng tư hoặc thực hiện các tác vụ khác liên quan đến mạng.